Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790661026280
 • Kategori: Aspirant- og juniorkorps
 • Produkttype: Fysisk
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 2
 • Durata: 8'30" - 9'00"
 • Format: Folio/korpshefter
 • Komponist: Hans Offerdal
 • Arrangør: Hans Offerdal

Play (warm ups) - CB

Kategori: Aspirant- og juniorkorps
Besetning: Janitsjar
Vanskelighetsgrad: 2
Komponist: Hans Offerdal
Arrangør: Hans Offerdal


Jeg komponerte denne samlingen med korte satser med litt varierende vanskelighetsgrad, til bruk ved oppvarming for korps jeg dirigerer. Hver sats bidrar med nye aspekter å fokusere på, og dermed fungerer de fint som oppvarming, samtidig som de forhåpentligvis byr på noen interessante utfordringer.
I Melodi (1:45)

Denne satsen består av en melodi orkestrert unisont for hele korpset. Melodien er skrevet med altereringer slik at alle stemmene spiller alle tolv tonene. På øvelsen bør det fokuseres på legatospill, intonasjon og dynamikk, så vel som å holde en jevn puls. Formen på satsen er i tre deler: den første delen er fra takt 1 til takt 12. Så snus den melodien opp ned fra takt 13 til takt 24, slik at vi får en del til. Codaen fra takt 25 presenterer et harmonisk intervall for første gang så langt i satsen. Lytt på hvor rikt den rene kvinten klinger i en kontekst av bare primer og oktaver, de eneste intervallene spilt så langt.II En annen melodi (0:45)

Denne korte melodien skrevet unisont for hele korpset, byr på utfordringer angående klar artikulasjon ? staccato, rytmisk perfeksjon, og utførelse av dynamikk, både i blåsen og i forhold til slagverket.III Harmonikk (1:15)

Denne satsen byr på muligheten til å øve intonasjon ved å spille akkorder i et rolig tempo, strengt homofont. I tillegg til intonasjon, må det fokuseres på frasering. Litt avhengig av nivået på musikantene (dvs. hvor mange toner de kan spille i en pust), må dirigenten jobbe med å få de til å spille med bra frasering. Det melodiske ved hver stemme må vektlegges, i tillegg til det å spille den fulle noteverdien.IV En annen type harmonikk (1:55)

Denne satsen byr på en annen type harmonikk, akkorder bestående av kvinter og kvarter. Slik eksponerer den musikantene for en annen type harmonikk enn tersoppbygde akkorder, og byr samtidig på utfordringer ved intonasjon. Satsens tekstur er også annerledes en de tidligere satsene, noe som utfordrer dere til å fokusere på dynamikk og balanse. Det er også her noen utfordringer angående tempo ved bruk av accelerando og ritardando. Formen på satsen er tredelt, med en midtdel som først fremhever treblåsen, og så messingen.V Nesten som en kanon (0:45)

Dette er en fugato-sats i tredelt takt hvor stemmene imiterer hverandre nesten som i en kanon. Satsen eksponerer musikantene for polyfon musikk, og byr på flere utfordringer ved å spille en kontrapunktisk sats. På øvelsen må det selvfølgelig fokuseres på det melodiske ved hver stemme. Men ikke bare bør musikantene lære å spille sin stemme med perfekt intonasjon, perfekt artikulasjon, rytmisk korrekt og i perfekt balanse med de andre som spiller den samme stemmen, de burde også bli oppfordret til å bli oppmerksomme på, og tilegne seg en forståelse for, det musikalske vevet av stemmer som imiterer hverandre. På den måten vil også deres evne til å lytte på hverandre under samspill utvikles. Soloen i fagott helt til slutt i satsen er skrevet inn med stikknoter i alle de andre stemmene, slik at man kan ha en ny solist hver gang.VI Mer som en kanon (0:45)

Her imiterer også stemmene hverandre, men satsen er hovedsakelig homofon. Det er en to-stemt kanon, hvor treblåsen svarer fra et annet intervall første gangen (takt 4), og messingen fra samme intervall andre gangen (takt 8), slik at det formes parallelle terser. Innsatsen i tuba i takt 9 høres nesten ut som en tredje kanon-innsats siden den ligger så dypt, men den forsterker kun det resten av messingen spiller. Orgelpunktet i trompeter og horn som senere fortsetter i treblås, limer på en måte alt sammen, samtidig som det bidrar med spenning og avspenning. Her byr det også på en annen måte å øve intonasjon på, både for de musikantene som spiller orgelpunktet, og alle de andre som lytter til det.VII Koral i F-dur (1:45)

Denne koralen bør øves på med fokus på det melodiske ved hver stemme, og hvordan stemmene forholder seg til hverandre. Hver stemme bør regnes som en melodi, og når man spiller flere melodier samtidig resulterer det i harmonikk. Selvfølgelig må alt som er nevnt angående de andre satsene også fokuseres på her. Denne satsen er også inkludert her for å vise to forskjellige arrangement av samme melodi. I første halvdel er satsen hovedsakelig homofon, mens i andre halvdel har den et sterkere kontrapunktisk preg, samt noen litt mer kompliserte harmoniske vendinger fordi melodiene beveger seg slik de gjør. Angående slagverk: I tillegg til klokkespill kan man her sysselsette tre slagverkere, selv om slagverkstemmene kan spilles med færre slagverkere, særlig hvis man brukes basstromme med pedal. Utførelse av karakter og dynamikk er særdeles viktig, i tillegg til tempo.Sats III og VII bruker bare klokkespill.Sammenlagt spilletid: ca. 8 minutter og 30 sekunderHANS OFFERDAL (1971)Hans har hovedfag i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i satslære og musikkteori. Hovedoppgaven var en avhandling om den amerikanske komponisten Jerry Goldsmiths komposisjonsteknikk. Hans har også en Master Of Arts fra Kingston University i London, i komposisjon for film og Tv, og et Certificate i filmkomposisjon, fra University of California, Los Angeles. Under hans tid i Los Angeles fulgte Hans også flere kurs og seminarer i komposisjon og orkestrasjon, arrangert av The Film Music Network og American Society of Music Arrangers and Composers. I tillegg studerte han med komponist Bruce Reich, tidligere ansvarlig for komposisjonsundervisningen ved University of Utah, og assisterte filmkomponist Charles Bernstein ved hans undervisning ved UCLA.Hans har undervist ved Universitetet i Oslo, Barrat Due musikkinstitutt, Fjellhaug skoler og Manglerud videregående skole. Han er medlem av Society of Composers and Lyricists i Los Angeles, og kjente Hollywood-komponister som Jerry Goldsmith, Alf Clausen, Charles Fox og Conrad Pope har vært hans veiledere.For tiden er Hans bosatt i Oslo der han jobber som komponist, arrangør og korpsdirigent.

I composed this collection of short pieces at slightly different levels to use as warm-ups for concert bands I am conducting. Each movement presents unique aspects to focus on during rehearsals, thus providing a good warm-up for your wind band, as well as hopefully presenting some interesting challenges.I Melody (1:45)

This movement presents legato lines in unisons and octaves throughout the whole band. The melody is written with alterations so that all twelve tones are played in all parts. Focus during rehearsal should be on legato playing, intonation and dynamics, as well as keeping a steady time. Regarding the structure of the piece, it has three sections: The first section is from bar 1 to bar 12. Then the melody in section one is turned upside down from bar 13 to bar 24, making another section. The coda from bar 25 introduces a harmonic interval for the first time in this movement. Listen how rich the perfect fifth sounds in a context of only unisons and octaves, the only intervals heard so far.II Another Melody (0:45)

This short melody written in unisons and octaves throughout the whole band, presents challenges regarding clear articulation ? staccato, rhythmic accuracy, and dynamics both in the winds and in relation to the percussion.III Harmony (1:15)

This movement presents the opportunity to rehearse intonation, playing harmony at a slow steady pace, strictly homophonic. In addition to intonation, phrasing needs to be stressed. Depending on the level of the players (that is, how many notes they can play in one single breath), the conductor should work on getting the players to play well-phrased lines. The melodic aspect of each part is important to emphasize during rehearsal, as well as playing the full duration of every note.IV Another Kind of Harmony (1:55)

This movement presents a different kind of harmony, chords consisting of fourths and fifths, thus exposing the players to harmony different from chords by thirds, and providing greater challenges regarding intonation. The texture is different from the previous movements, challenging you to focus on dynamics and balance. And there are also challenges regarding tempi, with the use of accelerando and ritardando. The structure is ternary, with a middle section first featuring the woodwinds, then the brass.V Almost Like a Canon (0:45)

This is a fugato written in triple meter where the voices imitate each other almost like a canon. It exposes the players to polyphonic music, and presents several challenges regarding the playing of contrapuntal texture. Focus during rehearsal needs of course to be on the melodic aspect of each part. But not only should the players learn to play their own part with perfect intonation, perfect articulation, and rhythmic correctness, in perfect balance with the other instruments playing that same line, they should also be encouraged to get an understanding and awareness of the musical texture of voices imitating each other, thus developing the ability to listen to each other during playing. The bassoon solo at the very end is cued in all the parts, so you can have a new soloist each time.VI More like a Canon (0:45)

Here as well the voices imitate each other, but the texture is mostly homophonic. It is a two-part canon, where the woodwinds answer at a different interval the first time (bar 4), and the brass at the same interval the second time (bar 8) thus resulting in parallel thirds. The low statement in tuba in bar 9 almost sounds like a third entrance because of the orchestration, even though it is only enforcing the other brass. The pedal in trumpets and horn, later continuing in woodwinds, glues everything together, as well as providing some tension and repose. It also provides another way of practicing intonation, both for the players sustaining that pitch and for the rest of the band relating to it.VII Choral in F-major (1:45)

This chorale should be rehearsed with focus on the melodic aspects of each voice, and how they relate to each other. Every voice should be regarded as a melody, and playing several together at the same time makes harmony. Of course, everything covered in the previous movements should be worked on during the rehearsal of this piece as well. This choral is also included as an example of two different arrangements of the very same melody, the first time through is mostly homophonic, the second time with a more contrapuntal texture and a bit more complex harmony, because of the melodic voices.Regarding the percussion in general: In addition to glockenspiel, three players can be kept busy, although the music can be performed with fewer players, especially with the use of a foot pedal for bass drum. Keeping the dynamics and character of the music should be stressed, as well as good performance of tempo. Movement III and VII use glockenspiel only, no non-pitched percussion.Total playing time: appx. 8 minutes and 30 secondsHANS OFFERDAL (1971)Hans holds a Cand. Philol. in Musicology from the University of Oslo, with emphasis on music theory, analysis and compositional techniques. His final thesis was an extended study of the American composer Jerry Goldsmith?s compositional craft. Hans also holds a Master Of Arts from Kingston University in London, in Composing for Film and Television, and a Certificate in Film Scoring from University of California, Los Angeles. While living in Los Angeles Hans also attended several seminars on composition and orchestration arranged by The Film Music Network, and American Society of Music Arrangers and Composers, and studied theory and composition privately with composer Bruce Reich, former chair of composition at University of Utah. In addition, Hans also assisted film composer Charles Bernstein during his teaching at UCLA.Hans has been teaching at the University of Oslo, the Barrat Due Music Institute in Oslo, and music high schools and colleges in Oslo. Hans is a member of Society of Composers and Lyricists in Los Angeles, and has been mentored by famous Hollywood composers like Jerry Goldsmith, Alf Clausen, Charles Fox, and composer and orchestrator Conrad Pope.Hans is currently based in Oslo, working as a composer, arranger and conductor of concert bands.Below the product information, you will find the parts not included in the printed set. The parts are compressed, to view them you must use a program to uncompress them such as WINZIP, since the files are in *.pdf-format, you also need Acrobat Reader from WWW.ADOBE.COM.

 • Varenummer: 9790661026280
 • Kategori: Aspirant- og juniorkorps
 • Produkttype: Fysisk
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 2
 • Durata: 8'30" - 9'00"
 • Format: Folio/korpshefter
 • Komponist : Hans Offerdal
 • Arrangør : Hans Offerdal

Hans Offerdal (Komponist)

Hans Offerdal (1971) har hovedfag i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i satslære og musikkteori. Hovedoppgaven var en avhandling om den amerikanske komponisten Jerry Goldsmiths komposisjonsteknikk. Hans har også en Master Of Arts fra Kingston University i London, i komposisjon for film og Tv, og et Certificate i filmkomposisjon, fra University of California, Los Angeles.

Les mer

Hans Offerdal (Arrangør)

Hans Offerdal (1971) har hovedfag i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fordypning i satslære og musikkteori. Hovedoppgaven var en avhandling om den amerikanske komponisten Jerry Goldsmiths komposisjonsteknikk. Hans har også en Master Of Arts fra Kingston University i London, i komposisjon for film og Tv, og et Certificate i filmkomposisjon, fra University of California, Los Angeles.

Les mer
Lydeksempel / Audio
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 1 009,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Play (warm ups) - CB
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...